Home

WERKEN bij SUEZ

SUEZ NEDERLAND

De voormalige naam SITA stond oorspronkelijk voor Société Industrielle des Transports Automobiles. Oftewel, de eerste gemotoriseerde huisvuilwagens in de geschiedenis. Een ontwikkeling die rond 1919 ontstond in de grote steden in Frankrijk. En voortkwam uit meer behoefte aan hygiëne en snellere afvalverwijdering.

Inmiddels doet SUEZ veel meer dan dat. Kijk voor meer informatie over alle werkzaamheden op onze website.

 

KLAAR VOOR DE GRONDSTOFFENREVOLUTIE

Onze wereld kent grote, urgente uitdagingen. De hoge CO2-uitstoot leidt tot klimaatverandering en onze natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser.

Dit vraagt om een andere manier van produceren en consumeren, en andere businessmodellen. SUEZ beseft dat en zet zich in voor een circulaire economie, waarin grondstoffen telkens opnieuw in productie- en consumptie-ketens worden teruggebracht.

Wij geloven dat we aan de vooravond staan van een revolutie in hoe we onze grondstoffen gebruiken, beheren en beschermen. SUEZ wil deze revolutie aanjagen door de regie te nemen in belangrijke ketens en samenwerking te initiëren met klanten, ketenpartners en andere stakeholders. Meer over onze aanpak en ons verhaal lees je hier.

 

Bedrijfsactiviteiten van SUEZ in Nederland

SUEZ -anno nu- is in Nederland specialist op het gebied van:

 • inzameling, transport en verwerking van regulier (bedrijfs)afval:

  • gescheiden 'monostromen': glas, hout, metaal, plastic, folie, papier

  • difuse stromen: restafval, algemeen bedrijfsafval en huisvuil

 • inzameling, transport en verwerking van speciale afvalsoorten:

  • gevaarlijk afval

  • betrouwbare documenten en dossiers (Secure Data)

  • afval uit de medische sector

  • bouw- en sloopafval

 • onderhoud en beheer van rioleringen en vetputten

 • bodemsanering

 

Onze klanten - inzameling

In Nederland maken zo'n 70.000 bedrijven gebruik van onze afvaldienstverlening. Daarnaast verzorgen we - voor gemeenten- de inzameling van het huishoudelijk afval van bijna vier miljoen inwoners. SUEZ in Nederland heeft circa 40 vestigingen en ongeveer 2.200 medewerkers.

SUEZ is er voor grote en kleine bedrijven. Voor overheid én bedrijfsleven. Voor elke type bedrijf en iedere branche hebben we een oplossing en anders bedenken we er een.

 

Verwerking - altijd duurzaam

We verzamelen en verwerken het ingezamelde afval op diverse plekken in Nederland. Dit doen we altijd op de meest milieuvriendelijke manier. We hebben bijvoorbeeld onze eigen installaties voor het genereren van energie uit afval, destillatie van gevaarlijke stoffen en waterzuivering. In al onze installaties wordt conform internationale standaarden gewerkt.